Utebliven Ägglossning (PCO)

                                                   
                                                  Denna artikel kommer från www.niomanader.se


 
Förkortningen PCO står för Polycystiska ovarier (även kallat Stein-Leventhals syndrom). Det kommer från grekiskan där poly betyder många, kystis betyder blåsa och latin där ovarium betyder äggstock. Några kallar det ett funktionellt sjukdomstillstånd, andra ett syndrom. 

PCO är en sjukdom/ett syndrom som berör äggstockarnas funktion. Det kan leda/leder till oregel-bunden eller utebliven ägglossning, förstorade äggstockar och många vätskefyllda blåsor (cys-tor) i äggstockarna. Ytterligare symptom kan vara oregelbundna, glesa eller uteblivna men-strautioner, ökad behåring och övervikt. Även halterna av testosteron (manligt könshormon) och östron (ett kvinnligt könshormon) är/kan vara förhöjda. Det mest framträdande sympto-met är dock utebliven ägglossning vilket är en av orsakerna till att PCO oftast upptäcks i sam-band med barnlöshetsutredningar.

PCO resutlterar i att folikelutvecklingen och ägglossningen hämmas och att hårväxten ökar hos ca 70 % av kvinnorna med sjukdomen. För 55% innebär PCO att menstrautionerna uteblir helt och för övriga blir den oregelbunden eller gles. Graden av övervikt varierar hos PCO-kvinnorna. Det förkommer även insulinresistens hos vissa PCO-kvinnor (av typen diabets 2).

PCO konstateras vanligen genom ett vaginalt ultraljud där man tydligt kan se om äggstockarna har ett PCO-typiskt utseende. Finns det mer än 10 halvstora blåsor brukar man säga att kvinnan har PCO. Dessutom mäter man äggstockarna för att se om de är förstorade. Nästa steg i utredningen är att genom blodprov se om kvinnan har förändrade hormonvärden, t.ex. förhöjda värden av testosteron eller östron. Dessutom mäter man progesteron värdet i blodet (omkring cykeldag 21-24) för att se om kvinnan haft ägglossning. Många gynekologer vill även undersöka om det finns några blockeringar i äggledarna och livmodern innan vidare behandling sätts in.

Kvinnor som p.g.a. PCO har utebliven eller gles ägglossning kan få behandling med hormons-timmulerande tabletter innehållande ämnet Klomifen (Clomivid och Pergotime). Dessa preparat ska hjälpa fram en ägglossning. Om ägglossningen ändå uteblir ökas dosen. Det finns även hormonstimmulerande sprutor (Gonal-F) att tillgå om tabletterna inte skulle fungera. I sista hand kan man få hjälp med konstgjord befrukting (IVF eller ICSI). Glädjande för alla kvinnor med PCO är att de är relativt lättstimmulerade. De flesta blir alltså gravida med mer eller mindre hjälp av hormoner eller liknande.

Vill man inte bli gravid behandlas man med gulkroppshormon som reglerar blödningarna (främst framkalla dem om de uteblir) för att på sikt undvika cancer i livmoderkroppen (risken för det kan öka om man inte har blödningar under en längre tid).

Misstänker du att du har PCO rekommenderar bör du vända dig till gynekolog eller husläkare för undersökning.

Kundservice

Frakt

Rabat

Artiklar
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera         Avanmäl